Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 đã được Quốc hội thông qua chiều 11/11 với số phiếu tán thành cao (79,31%).

Du toan ngan sach nha nuoc nam 2017 - Anh 1

Thái Bình - Hữu Quân