(SGGP). – Theo ông Bạch Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước TPHCM (Sawaco), đơn vị cung cấp nước gần 90% dân số TP, giá nước sạch tại TPHCM vẫn tiếp tục được áp dụng theo Quyết định số 103/2009 của UBND TPHCM.

(SGGP). – Theo ông Bạch Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước TPHCM (Sawaco), đơn vị cung cấp nước gần 90% dân số TP, giá nước sạch tại TPHCM vẫn tiếp tục được áp dụng theo Quyết định số 103/2009 của UBND TPHCM.

Trong quyết định này, năm 2011 giá nước sinh hoạt trong định mức 4m³/người/tháng: 4.400 đồng/m³; sử dụng trên 4m³ tới 6m³/người/tháng giá nước: 8.300 đồng/m³; sử dụng trên 6m³ giá nước 10.500 đồng/m³. Đến năm 2012, tuân thủ lộ trình đã được quy định tại Quyết định 103, giá nước sẽ tăng thêm 10% so với 2011.

Cụ thể, giá nước trong định mức 4m³/người/tháng: 4.800 đồng/m³; sử dụng trên 4m³ tới 6m³/người/tháng: 9.200 đồng/m³; sử dụng trên 6m³/tháng: 11.000 đồng/m³. Do vậy, dự thảo giá nước mới của Bộ Tài chính rõ ràng không ảnh hưởng tới giá nước của TPHCM. Dự thảo giá nước của Bộ Tài chính đưa ra là mức giá trần, các địa phương sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng mức giá phù hợp.

Theo Quyết định 103, đến năm 2013, Sawaco mới được tính toán, cân đối và điều chỉnh lại giá nước. Giá nước điều chỉnh phải được UBND TPHCM thông qua mới được ban hành.

AN NHIÊN