Đại học sư phạm Hồ Bắc là trường đại học trọng điểm nổi tiếng trực thuộc Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Trung Quốc.