Tỉnh Đồng Tháp đang tập trung hỗ trợ, phát triển các HTX nông nghiệp trên nhiều lĩnh vực như lúa, cá tra, xoài, nhãn, quýt, chanh, hoa kiểng, rau an toàn…

Dong Thap: Xay dung mo hinh hop tac xa kieu moi - Anh 1

Theo đề án Chính phủ phê duyệt “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng ĐBSCL giai đoạn 2016 - 2020", Đồng Tháp đã chọn 9 HTX tham gia thí điểm. Đây là những HTX hoạt động về lĩnh vực lúa gạo, trái cây và thủy sản.

Tham gia mô hình, 9 HTX tiếp tục được củng cố, tổ chức lại hoạt động và đồng thời được hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực liên doanh, liên kết với DN và tham gia vào chuỗi giá trị nông sản.

Mục tiêu phát triển HTX kiểu mới: tăng trưởng 16%/năm vốn góp bình quân của HTX, tăng hơn 18% doanh thu bình quân của HTX và tăng 26,2% thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX; có 10% HTX nông nghiệp liên doanh, liên kết với doanh nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng.