(ĐTCK) CTCP Sách và Thiết bị Bình Định (BDB – sàn HNX), CTCP Sách Giáo dục tại TP Hà Nội (EBS – sàn HNX) và CTCP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (QST – sàn HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2012.

Cụ thể, năm 2012, BDB đạt 39,98 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 18,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 619,8 triệu đồng, bằng 55,4% so với cùng kỳ. Tính riêng quý IV/2012, doanh thu thuần BDB đạt 8,74 tỷ đồng, tăng 42,81% so với quý IV/2011, lợi nhuận sau thuế 277 triệu đồng, giảm gần 80% so với cùng kỳ.

Theo giải trình từ BDB, lợi nhuận quý IV/2012 giảm mạnh so với cùng kỳ chủ yếu do doanh thu trong quý giảm trong khi chi phí lãi vay tăng. Bên cạnh đó, trong quý IV/2011, Công ty còn có thêm khoản thu nhập khác từ hoạt động bất động sản mà trong quý IV/2012 không có.

Trong khi đó, quý IV/2012, doanh thu thuần EBS lần lượt đạt 33,79 tỷ đồng, tăng 43,54% so với cùng kỳ năm trước đó và lợi nhuận sau thuế âm 53 triệu đồng, so với cùng kỳ lão hơn 1,2 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 126,75 tỷ đồng và 23,69 tỷ đồng, tăng 32,4% và 95,8% so với cùng kỳ.

Còn theo báo cáo tài chính năm 2012 chưa kiểm toán của QST, doanh thu đạt 64,17 tỷ đồng, hoàn thành vượt 8,8% kế hoạch đề ra tại ĐHCĐ thường niên và lợi nhuận sau thuế trên 3 tỷ đồng, hoàn thành 88,72% kế hoạch năm. Công ty dự kiến ngày 27/2 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2012 theo tỷ lệ 16%.