Trong tháng 10 năm 2016, cả nước có 10.314 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 81,5 nghìn tỷ đồng, trong đó ngành tăng mạnh cả về số lượng và vốn đăng ký chính là bất động sản.

Doanh nghiep bat dong san tang nhanh ve so luong va von - Anh 1

Doanh nghiệp bất động sản tăng nhanh trong 10 tháng năm 2016

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 10/2016 của Tổng cục Thống kê ( Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng Mười, cả nước có 10.314 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 81,5 nghìn tỷ đồng, tăng 28,2% về số doanh nghiệp và tăng 7,1% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 8,0 tỷ đồng, giảm 16,5%. Tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới là 132,6 nghìn người, tăng 85,5%.

Đáng lưu ý là trong tháng 10, cả nước có có 1.976 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 9,8% so với tháng trước; có 6.376 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1.596 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 4.780 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), tăng 17,5%; có 930 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 5%.

Tính chung 10 tháng năm 2016, cả nước có 91.765 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 710,6 nghìn tỷ đồng, tăng 18,3% về số doanh nghiệp và tăng 46,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng cục Thống kê cho biết, trong 10 tháng năm 2016, ngành bất động sản có số doanh nghiệp tăng mạnh nhất, chiếm 93,5% về số doanh nghiệp và tăng 213,5% về vốn đăng ký; thông tin và truyền thông tăng 12,9% và tăng 158,2%; hoạt động dịch vụ khác tăng 38,5% và tăng 122,6%...

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 10 tháng là 9.295 doanh nghiệp, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2015 giảm 1,2% so với năm 2014), trong đó có 8.677 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 93,4% và tăng 21,2%.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 10 tháng năm nay là 50.705 doanh nghiệp, giảm 15,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 17.574 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, tăng 29% và 33.131 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 28,8%.

Lan Trần