Thách thức lớn nhất của bất cứ mối quan hệ nào là duy trì được "lửa" và sự cân bằng. Nhưng làm thế nào để lửa luôn được thắp, làm thế nào để có thể giữ được cân bằng, biết "đủ là đủ"? Duy trì lửa yêu mãi mãi, đó hoàn toàn không phải là điều đơn giản - đó là cả một nghệ thuật.