Đăng ký mua cổ phiếu quỹ của Công ty CP XNK Thủy sản An Giang (AGF):

* Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 0 cổ phiếu * Số lượng đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu * Tổng số cổ phiếu sau khi giao dịch: 500.000 cổ phiếu * Mục đích: bình ổn giá cổ phiếu * Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận * Thời gian đăng ký giao dịch: từ ngày 08/10/2010 đến ngày 08/01/2011 * Công ty Chứng khoán được ủy quyền thực hiện việc mua: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Theo HNX