Đào tạo tin học cho cán bộ công chức nhà nước, tạo khả năng tiếp cận, sử dựng công nghệ mới trong công việc thường xuyên, nhằm đáp ứng yêu cầu cao vì hiệu quả và chất lượng công việc… là một trong ba mục tiêu chính mà Đề án 112 đặt ra.