Lý do DDV điều chỉnh lại ngày thanh toán cổ tức là tình hình tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, giá phân bón xuống thấp dẫn đến Công ty không cân đối được nguồn tài chính để trả cổ tức cho cổ đông.

Căn cứ công văn số 640/CV-DAP ngày 10/10/2016 của Công ty cổ phần DAP - VINACHEM (mã chứng khoán DDV), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền của cổ phiếu DDV (ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2016).

Theo đó, ngày thực hiện trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng) sẽ được lùi lại tới 9/6/2017 (ngày thanh toán cũ là 14/10/2016).

Nguyên nhân DDV điều chỉnh lại ngày thanh toán cổ tức là do tình hình tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, giá phân bón xuống thấp dẫn đến Công ty không cân đối được nguồn tài chính để trả cổ tức cho cổ đông.

DDV 'no' co tuc nam 2015 den 9/6/2017 - Anh 1