Trung Quốc vừa ban hành kế hoạch chống tham nhũng mới, đặc biệt chú trọng ngăn ngừa và diệt trừ quan tham trong các tập đoàn, công ty nhà nước...