Trong 2 ngày 18-19

/6, tại công trình Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa), Đảng bộ cơ quan TCty Xây dựng số 1 (CC1) tổ chức lớp bồi dưỡng Cảm tình Đảng cho 20 quần chúng ưu tú đang làm việc tại Ban quản lý CC1 – Nghi Sơn.

Dang bo TCty Xay dung so 1 to chuc lop boi duong Cam tinh Dang tai cong trinh Nghi Son - Anh 1

Lớp học bồi dưỡng Cảm tình Đảng do Đảng bộ CC1 tổ chức ngay tại công trình Nghi Sơn.

Trong thời gian học tập, các quần chúng ưu tú được nghiên cứu các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; phấn đấu trở thành Đảng viên Cộng sản và Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng ngay tại công trình thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ cơ quan TCty Xây dựng số 1 trong công tác xây dựng Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho các quần chúng ưu tú, qua đó đẩy mạnh công tác tạo nguồn từ chính những kỹ sư, công nhân đang làm việc tại các công trình, dự án để phát triển Đảng.

Trước đó, Đảng bộ TCty Xây dựng số 1 đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho các đảng viên, cán bộ chủ chốt thuộc Chi bộ Ban quản lý Ban quản lý CC1 – Nghi Sơn.

Xuân Ngọc