Thực hiện Nghị quyết TƯ 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, hai năm qua Huyện ủy Lạng Giang (Bắc Giang) đã tập trung đổi mới lề lối làm việc của các cấp ủy đảng và tăng cường công tác cán bộ. Nhờ đó việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương tiếp tục thu được nhiều kết quả nổi bật; các chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh tăng, hai năm qua huyện không có cơ sở đảng yếu kém.

Đồng chí Tạ Huy Cần, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, cho biết: Đảng bộ huyện Lạng Giang có 71 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 24 đảng bộ xã, thị trấn; 421 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Để thực hiện có hiệu quả nghị quyết TƯ 5, thiết thực xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng ở Lạng Giang được thực hiện với phương châm hướng mạnh về cơ sở, tăng cường phân cấp, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của từng tập thể cấp ủy; quá trình chỉ đạo bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành. Thường trực Huyện ủy tăng cường làm việc với cấp ủy cơ sở, thực hiện giao ban định kỳ hằng tháng với các ban xây dựng đảng và thường trực đảng ủy các xã, thị trấn, bí thư các chi, đảng bộ cơ quan; hằng quý giao ban cụm thi đua xã, thị trấn. Đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách cụm, huyện ủy viên phụ trách xã hằng tháng về dự sinh hoạt đảng ở các xã, thị trấn, ba tháng về sinh hoạt với một chi bộ nông thôn. Qua đó kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, cùng thống nhất biện pháp giải quyết, không phải chờ tới hết quý hoặc 6 tháng báo cáo với cấp ủy huyện xin ý kiến chỉ đạo. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hằng tháng Huyện ủy có định hướng cụ thể các nhiệm vụ, lĩnh vực cần quan tâm trên cơ sở đó các chi bộ lựa chọn đưa vào nội dung sinh hoạt. Với tinh thần "chỉ báo hoãn, không báo họp", vào ngày mồng 2 hằng tháng các chi bộ cơ quan huyện tổ chức sinh hoạt đảng để vào ngày mồng 3 các đảng viên về dự sinh hoạt với các cơ sở được phân công phụ trách. Qua rà soát đã có 43 chi bộ trực thuộc Huyện ủy, hầu hết chi bộ dưới đảng bộ cơ sở đều sinh hoạt chuyên đề. Cùng với đổi mới lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng, Huyện ủy Lạng Giang tập trung cao chỉ đạo tiếp tục đổi mới công tác cán bộ qua việc ban hành quyết định về phân cấp quản lý cán bộ trong Đảng bộ huyện. Thực hiện nghiêm túc quy định về tiêu chuẩn cụ thể cho từng chức danh làm cơ sở cho công tác quy hoạch, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, ngành. Thực hiện nghị quyết của Đảng, hai năm qua, chất lượng đội ngũ cán bộ của huyện nâng lên rõ rệt, nhất là ở cơ sở. Hiện 100% cán bộ là trưởng, phó các phòng, ban, MTTQ, các đoàn thể nhân dân huyện có trình độ chuyên môn đại học hoặc tương đương, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 77,3% cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Từ chuyển biến trong đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy đảng và công tác cán bộ nên việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương có nhiều khởi sắc. Mặc dù gặp những khó khăn nhất định song tốc độ phát triển các ngành kinh tế chủ yếu của huyện năm 2009 đạt 13,5%; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 11,4 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 6,3%, giảm 3,1% so với năm trước. Qua đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã công nhận 55 chi, đảng bộ trực thuộc đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, chiếm 77,4%, hơn 82% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt hai năm qua, Lạng Giang không có cơ sở đảng trực thuộc và chi bộ dưới đảng bộ cơ sở xếp loại yếu, kém. Từ thực tiễn tiến hành đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, bước đầu Đảng bộ huyện Lạng Giang rút ra một số kinh nghiệm. Trước hết các cấp ủy tập trung chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, qua đó khơi dậy, phát huy được trí tuệ của tập thể trong việc bàn thảo, thông qua các nghị quyết lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm nghiêm túc theo quy chế làm việc, coi trọng lãnh đạo bằng chương trình, kế hoạch gắn với kiểm tra đôn đốc thường xuyên và đề cao vai trò trách nhiệm của tập thể cấp ủy, nhất là đồng chí bí thư. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn và trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Việc quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với trình độ, năng lực và chuyên môn để phát huy hiệu quả công tác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thường xuyên đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Những thành tựu đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn sẽ là tiền đề để Lạng Giang bước vào năm 2010 với một khí thế, quyết tâm mới, xứng đáng là đơn vị 8 năm liền được nhận Cờ thi đua của Chính phủ tặng đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua.