Sau thời gian ngắn có hiệu lực thi hành, Thông tư số 24/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng đã bước đầu phát huy tính hiệu quả. Các địa phương đã có hướng xử lý kịp thời trong công tác quản lý, đặc biệt là việc cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng nhờ những hướng dẫn, quy định cụ thể của thông tư.

Dam bao tinh hieu qua cac ca nhan tham gia hoat dong xay dung - Anh 1

Cá nhân đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng được hành nghề kiểm định xây dựng đến hết ngày 31/12/2016. (Ảnh: TL)

Trong những năm qua, Chính phủ, Bộ Xây dựng và các Bộ ngành liên quan luôn quan tâm đến công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là việc xây dựng, ban hành các thể chế có liên quan. Chính phủ cũng đã ban hành nhiều Nghị định hương dẫn về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, tuy nhiên trong quá trình thực hiện đã phát sinh những hạn chế, đòi hỏi cần phải có Thông tư hướng dẫn. Từ yêu cầu thực tiễn đó, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 24/2016/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, Thông tư số 24/2016/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 31, Phụ lục số 2a và Phụ lục số 07 của Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (Thông tư số 17/2016/TT-BXD). Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 31 về những quy định về chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực. Thông tư quy định rõ, đối với chứng chỉ hành nghề có ghi thời hạn hiệu lực thì cá nhân được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn. Đối với chứng chỉ hành nghề không ghi thời hạn hiệu lực thì cá nhân được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30/6/2018. Việc tiếp tục sử dụng và chuyển đổi chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định tại Điểm b khoản này.

Kể từ ngày 1/9/2016, sau khi Thông tư 24 có hiệu lực, tại nhiều địa phương, các cá nhân có chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a Khoản 2, Điều 31 có nhu cầu chuyển đổi chứng chỉ hành nghề đã có cơ sở thực tế để áp dụng và đã thực hiện theo quy định tại khoản 3 của Điều này.

Trường hợp các cá nhân không thực hiện chuyển đổi, việc xác định hạng của chứng chỉ hành nghề cũng được thực hiện như các cá nhân có chứng chỉ hành nghề được căn cứ theo quy định về điều kiện chung tại khoản 1, khoản 2 Điều 45 Nghị định 59/CP và điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tương ứng đối với từng lĩnh vực quy định tại Điều 46, Điều 47, Điều 48, Điều 49, Điều 52 Nghị định 59/CP để thực hiện việc kê khai và tự xác định hạng của chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 02a của Thông tư làm cơ sở tham gia các hoạt động xây dựng theo quy định.

Tính thực tế của thông tư cũng được ghi nhận qua việc quy định rõ các cá nhân đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng sẽ được hành nghề kiểm định xây dựng đến hết ngày 31/12/2016. Phạm vi hoạt động kiểm định xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Nghị định 59/CP tương ứng với hạng của chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng đã được cấp….

Trước đó, do chưa có Thông tư hướng dẫn, nhiều bạn đọc đã gửi thư đến Bộ Xây dựng và các Sở Xây dựng địa phương hỏi về quy định xin đổi chứng chỉ hành nghề. Đơn cử như trường hợp của ông Nguyễn Quốc Thịnh tại TP. HCM có hỏi Sở Xây dựng: Chứng chỉ hành nghề của tôi đến ngày 16/06/2016 là hết hạn, vừa rồi tôi có đến Sở Xây dựng TP. HCM xin đổi chứng chỉ hành nghề thì được Sở trả lời là tạm ngưng cấp chờ thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Nhưng theo trả lời của Bộ Xây dựng thì thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/12/2014, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 3482/BXD-HĐXD hướng dẫn việc triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 trong khi chưa có Nghị định và Thông tư hướng dẫn cụ thể. Do vậy, việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đến khi có Văn bản mới thay thế.

Trả lời câu hỏi này, Sở Xây dựng TP. HCM cho biết: Ngày 06/6/2016, Sở Xây dựng có thông báo số 8940/TB-SXD-TTDVXD về việc tiếp nhận lại hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Ngày 29/02/2016, Sở Xây dựng TP. HCM có Thông báo số 2845/TB-SXD-TTDVXD về việc tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề và chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Kể từ 07/6/2016, Sở Xây dựng TP. HCM sẽ tiếp nhận lại hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đến khi Thông tư về quản lý năng lực hoạt động xây dựng được Bộ Xây dựng ban hành và có hiệu lực thi hành, gồm: Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; Chứng chỉ hành nghề kỹ sư; Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình; Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Như vậy, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24, mà cụ thể là việc cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng là rất cần thiết và phù hợp thực tế. Các chuyên gia cũng cho rằng, những hướng dẫn cụ thể của thông tư sẽ góp phần hạn chế được việc các cá nhân tham gia thực hiện việc kiểm định, giám sát thi công xây dựng… nhưng không đủ điều kiện chứng chỉ hành nghề hoặc đã hết hạn nhưng chưa được cấp lại.

Thành Nam