Một người đàn ông bấm số gọi về nhà mình và nghe thấy một giọng nữ lạ liền hỏi: “Ai đang nói đấy?”