Khố lắm cơ, người ta cũng muốn khéo léo lắm, nhưng chưa kịp khéo đã bị lăn rồi thì biết làm thế nào?