Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM như sau:

Tài liệu đính kèm: CII: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông