Một màu xanh tiếp tục trải rộng trên bảng giao dịch hôm nay khi có tới 127 mã tăng giá và chỉ còn lại chẵn 20 mã giảm và 9 mã ở giá tham chiếu.