( Theo Quyết định số 89/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trong phạm vi cả nước; quản lý tài liệu lưu trữ quốc gia và thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Ngoài chức năng nêu trên, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước còn có 16 nhiệm vụ và quyền hạn, trong đó có những quyền hạn đặc thù như: tổ chức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về văn thư, lưu trữ; ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ theo quy định; thực hiện việc sưu tầm, thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ; chỉnh lý xác định giá trị tài liệu, bảo vệ, thống kê, tu bổ... các tài liệu lưu trữ; tổ chức giải mật, công bố, triển lãm... và tổ chức phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ được bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia. Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước là cơ quan thống nhất quản lý thống kê nhà nước về văn thư, lưu trữ; lưu trữ thông tin số trong các cơ quan nhà nước và cũng là nơi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ... Về cơ cấu tổ chức, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước có 7 tổ chức gồm các phòng nghiệp vụ, tài chính và văn phòng giúp việc quản lý nhà nước cho Cục trưởng và 10 tổ chức sự nghiệp thuộc Cục. Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp dịch vụ công khác thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.