UBND cấp huyện sẽ trực tiếp đứng ra giải phóng mặt bằng tại các dự án.