- Bộ GD-ĐT vừa phê duyệt đề án “Xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với GD đại học và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011 – 2020”.

Mục tiêu của đề án, theo Bộ GD-ĐT là xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục để triển khai đánh giá các cơ sở giáo dục và chương trình GDĐH, các trường TCCN đạt tiêu chuẩn chất lượng. Trước mắt, trong vòng 2 đến 5 năm, sẽ thành lập Hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục và thành lập 3 tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà nước để triển khai kiểm định các cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục đại học, các trường trung cấp chuyên nghiệp. Năm 2011, 2012, mỗi năm đào tạo 350 chuyên gia đánh giá ngoài; từ 2013-2020, mỗi năm đào tạo 200 người. Giai đoạn 2011-2015 có 90% số cơ sở giáo dục được đánh giá ngoài; giai đoạn 2016-2020 có 95% số cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục được đánh giá ngoài và xem xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng. Tổng nguồn lực tài chính để triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với GDĐH - TCCN trong giai đoạn 2011-2020 dự kiến là 98.867 triệu đồng. Trong số 213 nước và lãnh thổ trên thế giới tham gia Mạng lưới quốc tế các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, phần lớn đều triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng GDĐH - TCCN nhằm mục đích quản lý, giám sát và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Ở Hoa Kỳ, tất cả các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đều không thuộc Nhà nước. Tuy nhiên, hầu hết các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của các nước khác đi vào hoạt động trong 20 năm gần đây đều do Nhà nước thành lập (Thái Lan, Mông Cổ, Australia, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia), nhưng sau đó trở thành các tổ chức kiểm định độc lập (Australia, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia,…), nhưng vẫn được nhận kinh phí hỗ trợ của Nhà nước (Australia, Ấn Độ, Indonesia). Tú Uyên