(VnMedia) – Xin cho biết điều kiện để được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần quy định như thế nào? (hoangquan@yahoo.com)

Câu hỏi của bạn đã được chúng tôi gửi đến luật sư Phạm Hùng Thắng - Đoàn LS Thanh Hóa và được ông trả lời như sau: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 có quy định về chế độ hưu trí đối với người lao động, nếu đủ điều kiện theo quy định tại Điều 50, Điều 51 luật này thì người lao động khi nghỉ hưu sẽ được hưởng chế độ lương hưu theo quy định của pháp luật. Nhưng để hỗ trợ cho người lao động khi về hưu mà chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, Nhà nước quy định thêm chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau: a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội; b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội; c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội; d) Ra nước ngoài để định cư. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội: Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội. Khi tính mức bảo hiểm xã hội một lần, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là 1 năm.Trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì mức hưởng bằng 0,75 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng; bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ trên 6 tháng đến đủ 1 năm. Minh Hải