(HNM) - Đến ngày 25-3, Cảng Sài Gòn, một trong những cảng lớn nhất Việt Nam đã giải phóng được 441 lượt tàu, trong đó có tới 310 lượt tàu chở hàng nhập và chỉ có 131 lượt tàu chở hàng xuất.