TTCT - Một quan chức Israel nói: “Mục tiêu chính của chúng ta là các cơ sở hạt nhân Iran. Không phải vì các mục tiêu khác không quan trọng. Chúng ta nhắm vào kỹ thuật tên lửa và khủng bố, nhưng xem vấn đề hạt nhân Iran là cốt lõi của mọi sự việc.