Bộ GT-VT vừa ban hành quyết định công bố bổ sung danh mục dự án xã hội hóa nạo vét duy tu, bảo đảm giao thông, kết hợp tận thu sản phẩm trên tuyến đường thủy nội địa (ĐTNĐ) quốc gia.

Theo đó, Bộ GT-VT công bố bổ sung dự án Sông Hồng tại vị trí Km 190+500 đến km191+500 và Km 192+000 đến km195+000 với khối lượng dự kiến 1.000 m3, luồng ĐTNĐ phía Quận Tây Hồ (Thành phố Hà Nội) vào danh mục dự án xã hội hóa nạo vét duy tu, bảo đảm giao thông, kết hợp tận thu sản phẩm trên tuyến ĐTNĐ quốc gia. Cục ĐTNĐ có trách nhiệm kêu gọi, hướng dẫn tổ chức, cá nhân đầu tư tự bỏ kinh phí thực hiện vét duy tu, bảo đảm giao thông, kết hợp tận thu sản phẩm trên tuyến ĐTNĐ quốc gia theo danh mục dự án đã được phê duyệt.

Bộ GT-VT đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của địa phương hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về bảo vệ tài nguyên môi trường, đăng ký sản phẩm tận thu và các thủ tục khác liên quan theo quy định.

Tuấn Lương