(VOV) - Ban chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương với kết quả tập trung cao.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XI Tổng Bí thư làm việc với Ban Đối ngoại Trung ương

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần đổi mới, thiết thực, ngày 31/12. Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra.

Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua nội dung các nghị quyết của Hội nghị và cũng bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương với kết quả rất tập trung.

Kết thúc Hội nghị, cuối giờ sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị có bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đài TNVN xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị của đồng chí Tổng Bí thư./.