(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu giám đốc các sở GD&ĐT; Giám đốc các ĐH, Học viện, viện ĐH, Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ trực thuộc Bộ và thủ trưởng một số đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2012.

Ảnh MH

Theo đó, báo cáo tập trung vào một số nội dung: Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị với các hoạt động tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Kết quả thực hiện 3 chỉ tiêu của mục tiêu 1 được quy định tại Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và 4 chỉ tiêu của mục tiêu 1 quy định tại Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Giáo dục giai đoạn 2012 – 2015.

Bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Kết quả thực hiện 2 chỉ tiêu của mục tiêu 3 được quy định tại Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và các chỉ tiêu của mục tiêu 2,3,4 quy định tại Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Giáo dục giai đoạn 2012 – 2015.

Vụ Pháp chế: báo cáo công tác rà soát văn bản QPPL hiện hành để sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới văn bản QPPL nhằm bảo đảm bình đẳng giới trong ngành, lĩnh vực phụ trách. Các nghiên cứu, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới.

-Văn phòng Bộ: báo cáo công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

Vụ Tổ chức cán bộ: báo cáo công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới; công tác hướng dẫn và tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới, tập huấn về giới và lồng ghép giới; công tác đánh giá về thực trạng bình đẳng giới.

Thanh tra Bộ: báo cáo về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bình đẳng giới.

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường: báo cáo tình hình tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học về bình đẳng giới.

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam: báo cáo tình hình rà soát, loại thông tin, hình ảnh, kiến thức định kiến giới trong chương trình, sách giáo khoa phổ thông và tài liệu giảng dạy.

Vụ Giáo dục Đại học: báo cáo tình hình nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ để tăng nhanh tỷ lệ phụ nữ được đào tạo sau đại học.

Bộ GD&ĐT đề nghị các đơn vị xây dựng báo cáo thể hiện rõ tình hình thực hiện, kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc; những đề xuất, kiến nghị và gửi về Bộ trước ngày 15/2/2013.

NN