ND - Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị Thống soái tối cao của Lực lượng vũ trang nhân dân. Người khai sinh ra Quân đội nhân dân Việt Nam - một đội quân "Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh". Và "Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".