Ngày 30/1, Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 214/QĐ-NHNN, chuyển đổi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.

Theo quyết định này, cơ cấu tổ chức quản lý của Agribank bao gồm hội đồng thành viên, ban kiểm soát, tổng giám đốc. Agribank có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam; có con dấu và tài khoản riêng; tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, các quy định của pháp luật có liên quan và điều lệ tổ chức và hoạt động của Agribank. Về việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu: Thủ tướng Chính phủ và các bộ theo sự ủy quyền của Chính phủ thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với Agribank. Sau khi chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Agribank kế thừa các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp và xử các vấn đề tồn tại, phát sinh của ngân hàng trước khi chuyển đổi. Cũng tại quyết định này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Agribank hoàn tất các thủ tục theo quy định để chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo đúng các quy định tại Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 của Chính phủ, bao gồm: sửa đổi, bổ sung điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; điều chỉnh cơ cấu, tổ chức để phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định của pháp luật có liên quan; đăng ký doanh nghiệp và đăng ký lại quyền sở hữu tài sản đối với Agribank; xử lý tài sản, tài chính để xác định chính xác số vốn Nhà nước thực có đến thời điểm 30/06/2010 để làm căn cứ xác định mức vốn điều lệ thực có của Agribank khi thực hiện chuyển đổi theo Nghị định số 25/2010/NĐ-CP. Sau khi xác định mức vốn điều lệ thực có, Agribank có trách nhiệm thực hiện việc điều chỉnh mức vốn điều lệ theo quy định hiện hành. * Agribank có trụ sở chính tại lô 2B.XV, khu đô thị mới Mỹ Đình 1, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ngành, nghề kinh doanh là kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật. Ngân hàng có vốn điều lệ là 20.708.736.216.715 đồng, việc điều chỉnh, bổ sung vốn điều lệ thực hiện theo quy định của pháp luật. Về tên gọi, tên đầy đủ bằng tiếng Việt là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; tên gọi tắt bằng tiếng Việt là Ngân hàng Nông nghiệp; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development; tên viết tắt bằng tiếng Anh: Agribank.