CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn như sau:

Tài liệu đính kèm: ABT: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn