(NDHMoney) HOSE vừa thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam(mã VOS).