- Thực hiện Quyết định 221 – QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy đã có Công văn số 48 - CV/TU chỉ đạo về việc tăng cường gặp gỡ, đối thoại với nhân dân. Tại Quận 7 trong thời gian qua, Thường trực Quận ủy đã chỉ đạo thực hiện từng bước về quy trình tổ chức Đối thoại trực tiếp với nhân dân.