Với chức năng, nhiệm vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đảng viên, cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở, năm 2009, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Yên Bái đã có những biện pháp tích cực trong việc nâng cao hiệu quả và chất lượng bồi dưỡng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực, trình độ chính trị cho đội ngũ cán bộ của thành phố.