KTĐT - Thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (khóa XI) về công tác dân vận trong tình hình mới, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU với 7 nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp đối với công tác dân vận; củng cố vững chắc lòng tin, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH - HĐH Thủ đô và đất nước.