(Dân trí) - Mình đã có một giấc mơ kỳ lạ. Đó là được hầu chuyện Trạng Quỳnh. Trong mơ, Ngài đã luận về một chuyện rất thời sự: Trọng dụng nhân tài. Câu chuyện nửa hư, nửa thưc, như mới, như cũ cứ ám ảnh mình mãi, đành ghi lại để mọi người tham khảo.