(DVT.vn) - Trần giá mà các nhà máy phát điện độc lập bán cho EVN đã được nâng lên từ 900 - 1.400 đ/kWh song vẫn chưa đủ hấp dẫn nhà đầu tư.