Có 2 nguyên nhân, thứ nhất do đặc thù công việc trong quân đội thường nặng nề, phải mang vác nhiều.