Càng gần đến ngày chúng ta tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các thế lực phản động càng tăng cường chống phá bằng những bài viết xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, trong đó có những vấn đề về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Có những ý kiến suy diễn thiếu khách quan, cho rằng đó là “mô hình kinh tế quái gở”. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh đây là mô hình kinh tế tối ưu của Việt Nam trong giai đoạn quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội và là sự lựa chọn sáng suốt, đúng đắn của Đảng ta.