Các xã ở Quảng Bình có quy mô địa giới hành chính và dân số khác nhau. Có xã có từ 10.000 đến 15.000 người, có xã chỉ có 2.000 đến 3.000 dân. Trong quá trình phát triển, xã, phường, thị trấn đã nhiều lần sáp nhập, chia tách cùng với việc sáp nhập, chia tách của tỉnh, huyện cũng như yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội.