Đó là quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 15-4-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.