(baodautu.vn) Tập đoàn Tài chính SVA khởi công Dự án Đường đô thị Đán – Hồ Núi Cốc và các khu đô thị đối ứng BT, với tổng vốn đầu tư toàn bộ dự án là 97.000 tỷ đồng (trong đó, Dự án Đường đô thị Đán – Hồ Núi Cốc là 1.498 tỷ đồng).