(- Là cơ quan Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Tạp chí Dạy và Học ngày nay có chức năng nhiệm vụ: Nghiên cứu và phổ biến các phương pháp dạy và học phục vụ phát triển xã hội học tập; Trao đổi kinh nghiệm dạy và học, đặc biệt là tự học. Đồng thời, giới thiệu các phương pháp dạy và học tiên tiến của các nước vào Việt Nam.