KTĐT - Mặc dù chiếm tỷ trọng cao về lao động cũng như đầu tư từ ngân sách, nhưng tỷ lệ đóng góp cho GDP của ngành nông nghiệp nước ta vẫn chưa tương xứng, tăng trưởng có xu hướng giảm dần.