Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), tiêu chí Quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch phải đi trước một bước, nhưng đến nay, mới có hơn 80% số xã hoàn thành quy hoạch chung, phần lớn chưa có quy hoạch chi tiết, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện các tiêu chí khác.