KTĐT - Trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), tiêu chí 17 quy định: Xã NTM phải có nghĩa trang nhân dân (NTND) xây dựng theo quy hoạch, được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có quy chế về quản lý nghĩa trang.