TTO - * Những phụ cấp nào được tính đóng bảo hiểm xã hội và những phụ cấp nào không phải đóng? Phụ cấp xăng xe, điện thoại, trách nhiệm... có được tính đóng bảo hiểm xã hội không?