Trong những năm qua, các chủ trương, chính sách về đồng bào dân tộc ở Thanh Hóa được triển khai có hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc khu vực miền núi Thanh Hóa từng bước được nâng cao.