www.SAGA.vn - Phân biệt ba loại kiểm toán: độc lập, nhà nước và nội bộ theo chủ thể kiểm toán.