Nhiều khi đi phỏng vấn, các ứng viên không để ý và "tự dẫm lên chân mình" bằng những điều rất nhỏ nhặt.