Sau Đại hội VI của Đảng (1986), nước ta bắt đầu công cuộc đổi mới. Bối cảnh đất nước hết sức khó khăn và phức tạp, nền kinh tế khủng hoảng, lạm phát vẫn leo thang, tình trạng đói nghèo trong đời sống nhân dân vẫn chưa giải quyết được, nhiều khiếu nại, tố cáo của nhân dân vẫn chưa có hồi âm triệt để. Tính lạc hậu, bảo thủ, trì trệ, giáo điều trong nhận thức của Đảng nói riêng, xã hội nói chung vẫn còn nặng nề; những biểu hiện tiêu cực khác vẫn còn tồn tại khá phổ biến. Sau nửa năm, với trọng trách đứng đầu lãnh đạo Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nhận thấy thực tế ấy đang là rào cản của công cuộc đổi mới.